La nostra proposta

Al CEIP Es Pont, entenem l'escola...

- Com un espai de reflexió i d'aprenentatges compartits entre alumnat i els mestres.
- Com un espai on es puguin desenvolupar les eines necessàries per adquirir cada vegada un major grau d'autonomia personal, entesa aquesta com a capacitat de proposar, organitzar, triar, decidir, criticar, dubtar, donar alternatives, pensar solucions, responsabilitzar-se, comprometre's, dialogar, compartir idees i coneixements, arribar a pactes i trobar el lloc personal d'implicació i de satisfacció dins el procés de construcció de la pròpia identitat.

- Com un espai on tota la comunitat educativa sigui protagonista i, per tant, comparteixi els mateixos objectius.

- Com un espai on tothom pugui aprendre i tothom pugui ensenyar, no només el professorat, ja que la realitat ens demostra que podem aprendre de tots i en tot moment.

Per tant, està basada amb els següents principis:

- El dialeg com a eina per compartir coneixements, idees, estratègies i preocupacions.
- L'actitud d'interrogar-se, qüestinar-se, dubtar davant els fets, els esdeveniments, els objectes...i d'establir-se relacion entre la pròpia experiència i els diferents sabers.
- L'error com a pas positiu per poder avançar en el coneixement.
- La reflexió, per tal d'aprendre a penar per un mateix, afavorint l'anàlisi, l'argumentació, la crítica i l'autocrítica, establint relacions entre els diferents sabers.
- Els valor democràtics de respecte, solidaritat i assertivitat, front a la passivitat i l'agressivitat.
- La creació de la pròpia identitat per aprendre a conèixer-se i valorar-se amb els aspectes positius  els aspectes a millorar.
- L'atenció a la diversitat crent un clima de respecte i d'atenció a les característiques personals de cadascú.
-  El treball compartit i en equip entre professorat, alumnat, altres professionals i altres membres de la comunitat educativa.
- L'aprenentatge de la nostra llengua com a eina de comunicació i expressió.
- La potenciació de les diferents intel·lèngies: lògica-matemàtica, lingüística, musical, cinestèsica, espacial-visual, interpersonal, intrapersonal i naturalista.