Els programes de l'escola


             ELS PROGRAMES I ACTIVITATS QUE FACILITEN AQUESTA PROPOSTA SÓN.
 • Programa d’atenció a la diversitat amb suport específic dins les aules, fora d’elles i grups flexibles.
 • Participació de l’alumnat a través dels següents canals :
-Reunions de delegats, una vegada al més ( dos delegats per aula de 1r fins a 6è)
-Intercanvis entre alumnes, tallers que dirigeixen ells mateixos en temps de pati ocupant
els diferents espais de l'escola i jocs proposats per ells en temps de pati.
-Tutories individuals, on es tracten aspectes afectius, relacionals, físics i cognitius. Una sessió
setmanal.
-Tutories col·lectives, l’espai on s’organitza la vida del grup classe i de l’escola. Una sessió setmanal.
 • Programa de logopèdia .On estimulam el llenguatge, afavorint la pronunciació de la majoria dels sons significatius de la parla i prevenim problemes a causa de postures inadequades.
 • Tractament de la llengua catalana, castellana i anglesa des d’una perspectiva constructivista, treballant les 4 habilitats:parlar, escoltar, llegir i escriure. Iniciant a Infantil el procés d'apropiació de la lectura i l'escriptura seguint les investigacions fetes per Emília Ferreiro i Ana Teberosky i continuant a primària amb el tractament de l'estructura interna i la tipologia textual. La introducció de l'anglès es fa a partir dels 3 anys.
 • Biblioteca escolar com a centre de recerca d'informació i de plaer per la lectura.
 • Projectes de treball com a procés investigador compartit. Investigació que implica tenir una actitud de dubte, d'interrogació i crítica davant els fets a més de desenvolupar i prendre consciència de les estratègies per aprendre a aprendre amb una actitud cooperativa.
 • Tallers intracicles que possibiliten treballar les competències relacionant diverses àrees del currículum.
 • Programa de filosofia 3-18. Treballant les habilitats de pensament i la filosofia de la natura, del llenguatge, i de la lògica. A partir dels següents manuals:
Tot pensant”, art, contes i jocs per treballar sistemàticament les habilitats
de pensament, a Educació Infantil.
Filosofia i Narració: “Contes per pensar”, o “Pebili” al primer cicle d’Educació Primària.
Filosofia de la Natura: “Admirant el Món”, al segon cicle.( Kio i Gus )
Filosofia del llenguatge: Buscant el sentit”, al tercer cicle. ( Pimi)
 • Pla de modernització educativa Xarxipèlag 2.0. La informàtica com a eina per a l’aprenentatge i la comunicació.
 • Artística (música, plàstica…) com a eina de creixement personal, de comunicació i expressió, treballant els significats a partir de la pròpia creació i de l’anàlisi d’obres de diferents autors.
 • Llenguatge matemàtic des d’una perspectiva de plantejament de problemes i raonament lògic.
 • El programa eco-ambiental com a eina de conscienciació de com ens hem d’implicar per viure a un món sa i conservar el nostre planeta. Es treballen els següents eixos: reducció, re-utilització i reciclatge, transport sostenible, l'entorn , l'educació ambiental i l'alimentació saludable.
 • L’hort escolar per ensenyar els infants la importància de treballar per una alimentació saludable i la necessitat de tenir cura del medi ambient, dels animals.....
 • Les pràctiques restauratives, projecte de convivència: creació de comunitat i resolució de conflictes de manera restaurativa.


2 comentaris:

Anònim ha dit...

hola ceip es pont

Anònim ha dit...

soc na mariam i mha´ágrada el ceip
es pont imolt bonic